Firmware เร้าเตอร์ใหม่แล้ว

posted on 21 Jul 2008 21:30 by rocketman in Computer

เร้าเตอร์ Zyxel 600R-T1 มันใช้ TOT Netcall ไม่ได้

ลอง Firmware ใหม่ก็ไม่ได้

OpenVPN เจือกไม่ได้อีก เวรกรรม 

สรุป ใช้ Netcall ไม่ได้ 

กรรม ทำไงหล่ะทีนี้ 

Comment

Comment:

Tweet